Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

http://donejty.pl/

Szanowni Użytkownicy, pragniemy zaprezentować Państwu Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego http://donejty.pl/ zwany dalej „Regulaminem”. W ramach Serwisu Internetowego Użytkownik będzie miał możliwość pozyskiwania oraz wyświetlania płatnych wiadomości i reklam. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Warto zapoznać się z jego pełną treścią do czego serdecznie zachęcamy.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego, zasady rejestracji, zasady odpowiedzialności Użytkownika, zasady reklamacji, zasady ochrony praw autorskich oraz zasady przetwarzania danych osobowych.

2.       Serwis internetowy jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej, służącej strumieniowaniu oraz udostępnianiu autorskich transmisji multimedialnych przez  Użytkowników i usługi pośrednictwa finansowego, umożliwiającego Streamerowi zarabianie pieniędzy poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty przez Użytkownika.

3.       W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

·         Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

·         Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego  tj. kontakt@donejty.pl

·         Reklama - wykupiona treść przesłana przez widza w ramach której zostaje ona wyświetlona na powierzchni udostępnionej przez użytkownika/streamera serwisu

·         Konto Użytkownika – przestrzeń Serwisu Internetowego, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Serwisu,

·         Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego.

·         Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika podany w toku rejestracji w Serwisie, zawierająca określoną informację.

·         Serwis Internetowy – serwis internetowy https://donejty.pl/, świadczący usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej, służącej pozyskiwaniu oraz wyświetlania płatnych wiadomości i reklam.

·         Streamer - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego, dokonała pełnej rejestracji w Serwisie Internetowym w celu prowadzenia transmisji multimedialnych.

·         Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej, służącej strumieniowaniu oraz udostępnianiu autorskich transmisji multimedialnych przez  Streamera i usługi pośrednictwa finansowego, w zamian za możliwość wyświetlania reklam i wiadomości podczas trwającej transmisji.

·         Widz - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego, dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym w celu przeglądania znajdujących się z nich materiałów.

-         Fraud -  określa nieprawidłowe (nieprawidłowo wywołane) kliknięcia, kontakty, wysłane smsy (np. bez wiedzy lub zgody posiadacza abonamentu/telefonu), które nie zostały zaakceptowane przez operatora komórkowego lub serwis Donejty.pl i zazwyczaj wiążą się ze świadomym łamaniem Regulaminu.

·         Właściciel Serwisu – podmiot prowadzący Serwis Internetowy tj. Michał Gołkowski IT Services, ul. Pokoju 26e, 42-575 Gródków, NIP: 625 230 49 26, REGON: 243696826;

4.       Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu.

5.       Administratorem Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu Internetowego.

6.       Momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w Powiadomieniu po dokonaniu rejestracji, odpowiadający oświadczeniu woli Użytkownika związania się tą umową na warunkach określonych w Regulaminie.

7.       W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Użytkownika udostępniona Polityka Prywatności, w której Użytkownik może znaleźć informację między innymi na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Właściciela Serwisu.

8.       Na stronach Serwisu Internetowego mogą zostać umieszczone treści reklamowe dotyczące towarów i usług osób trzecich.

§2 REJESTRACJA

1.       Bezpłatnej rejestracji w Serwisie Internetowym może dokonać Użytkownik  po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz po jego zaakceptowaniu czego potwierdzeniem jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji oraz kliknięcie w klik aktywacyjny, o którym mowa w §1 pkt. 6

2.       Aby dokonać rejestracji i uzyskać status Widza należy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ KONTO na stronie głównej Serwisu Internetowego i uzupełnić krótki formularz rejestracji podając adres e-mail, nazwę Użytkownika, hasło. W celu dokończenia rejestracji należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jak i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

3.       Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji należy kliknąć przycisk REJESTRUJ TERAZ. Kliknięcie w ten przycisk spowoduje utworzenie konta Widza, natomiast na właściwy adres e-mail zostanie wysłane Powiadomienie potwierdzające rejestracje wraz z linkiem aktywacyjnym, o którym mowa w §1 pkt. 6.

4.       Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny znajdujący się w Powiadomieniu procedura rejestracji zostaje zakończona, a Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usług elektronicznych z Właścicielem Serwisu.

5.       Aby dokonać rejestracji i uzyskać status Streamera po założenia Konta Widza należy, zalogować się na konto Widza i uzupełnić formularz rejestracji dostępny po zalogowaniu.

§3 TRANSMISJE MULTIMEDIALNE

1.       Właściciel Serwisu w ramach jego działania świadczy Usługi na rzecz Widzów oraz Streamerów Serwisu Internetowego.

2.       Ze względu na ilość udostępnianych oraz strumieniowanych transmisji multimedialnych Administrator Serwisu nie ma możliwości oraz nie ingeruje w nie pod względem merytorycznym, nie dokonuje ich analizy oraz weryfikacji jak również nie sprawdza ich w jakikolwiek sposób. 

3.       Właściciel Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane udostępnianiem oraz strumieniowaniem transmisji multimedialnych przez Streamerów jak również za jakiekolwiek inne działania Użytkowników.

4.       Administrator Serwisu zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zastrzega możliwość usunięcia lub zablokowania udostępnianych oraz strumieniowanych transmisji multimedialnych.

5.       W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Właściciel Serwisu w ramach jego funkcjonalności opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa poprzez udostępnianie oraz strumieniowanie transmisji multimedialnych o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.

6.       Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@donejty.pl ze wskazaniem udostępnianych oraz strumieniowanych transmisji multimedialnych o bezprawnych charakterze.

 

 §4 OPŁATY ZA WYŚWIETLANIE REKLAM 

1.       W ramach świadczonej Usługi Właściciel Serwisu świadczy również usługi pośrednictwa finansowego, umożliwiającego Streamerowi otrzymywanie prowizji w zamian za możliwość wyświetlenia wiadomości tekstowej, graficznej lub dźwiękowej podczas prowadzonej transmisji.

2.       Wypłata środków finansowych w ramach świadczonej Usługi następuje po uzyskaniu minimalnej kwoty na koncie Użytkownika. Zgromadzone środki wypłacane są na podany przez Użytkownika numer rachunku bankowego

3. Zgromadzone środki wypłacona są w terminie do 21 dni od daty zlecenia. W niektórych przypadkach środki należne stają się dostępne do wypłaty po okresie 30 dni od daty otrzymania wpłaty.

4. Wypłatę środków dokonuje się w oparciu o otrzymany poprawnie wystawiony rachunek, raport lub fakturę VAT.

5. Firmy współpracujące z serwisem Donejty.pl mające siedzibę, lub będące zarejestrowane poza granicami Polski zobowiązane są o dostarczenie mailowo lub pocztowo certyfikatu rezydencji podatkowej. W przypadku braku otrzymania w.w. certyfikatu, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o odpowiednią kwotę podatku wynikającą z przepisów obecnie obowiązującego prawa.

6. Serwis Donejty.pl rości sobie prawo do wstrzymania lub blokady środków zdobytych w skutek naruszenia przez Użytkownika lub Widza regulaminu, lub czynu zabronionego mającego charakter wyłudzenia . Serwis Donejty.pl pozostawia sobie również prawo do sądowego dochodzenia praw odszkodowawczych wynikłych w związku z łamaniem regulaminu. Wysyłanie dotacji w postaci SMS, SMS+ lub wpłat bankowych na samego siebie traktowane będzie jako wyłudzenie i skutkowało będzie blokadą konta oraz zgromadzonych na nim środków.

§5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STREAMERA

 1.       Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniane oraz strumieniowane transmisje multimedialne.

2.       Udostępniając oraz strumieniując w Serwisie Internetowym jakąkolwiek transmisję multimedialną Użytkownik oświadcza, że:

a.      przysługują mu do niej odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające jej wykorzystanie ich w ten sposób.

b.      w przypadku treści uwidaczniających wizerunek osoby trzeciej, uzyskał zgodę tej osoby na publikację wizerunku w sieci Internet. 

c.       oświadcza, iż treść i forma publikacji zawierających transmisję multimedialną lub nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

3.       Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Serwisu Internetowego w jakiejkolwiek formie niezgodnie z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

4.         Zabrania się używania przez Użytkownika znaków oraz nazw firm konkurencyjnych, a także sloganów czy haseł reklamowych odnoszących się bezpośrednio do konkurencyjnych portali.

5.         Użytkownikowi zabrania się umieszczania, a także używania zwrotów "dotacja", "donacja" oraz zbliżonych, ponieważ działalność serwisu https://donejty.pl opiera się na pośrednictwie przy dodawaniu i wyświetlaniu reklam tekstowych, reklam graficznych oraz reklam dźwiękowych na stronach bądź transmisjach Użytkowników. 

6.       Zabrania się  Użytkownikowi udostępniania oraz strumieniowania transmisji multimedialnych, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji, obrażają osoby trzecie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich,  zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,  są reklamami lub w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

7.       W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez zamieszczenie w Serwisie Internetowym udostępnianych oraz strumieniowanych transmisji multimedialnych, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Właściciela Serwisu na skutek udostępniania oraz strumieniowania transmisji multimedialnych przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.

8.       W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez udostępnianie oraz strumieniowanie transmisji multimedialnych, Użytkownik  zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Serwisu lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

§6 REKLAMACJE

1.       Właściciel Serwisu odpowiada względem Użytkownika jeżeli świadczona w stosunku do niego Usługa na wadę fizyczną lub prawną(Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2.       Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do Regulaminu i przesłanie go na adres e-mail Właściciela Serwisu lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu.

3.       Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Usługi.

4.       Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Właściciela Serwisu. 

5.       Mając na uwadze powyższe Właściciel Serwisu zastrzega prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego jak również do przerw technicznych.

6.       Właściciel Serwisu nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych, lub wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu bądź przesłaniu informacji spowodowanych brakiem lub nieprawidłowościami w czasie transmisji, jak i również opóźnieniami bądź przerwami w świadczeniu usług niezależnych od Właściciela Serwisu.  W szczególności zalicza się do tego wydarzenia spowodowane:

a.       siłą wyższą;

b.      działaniem Operatorów oraz dostawców usług telekomunikacyjnych

c.       innymi losowymi sytuacjami uniemożliwiającymi poprawne korzystanie z Serwisu Internetowego.

7.       W celu właściwego i stabilnego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu Internetowego bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

8.       W przypadku naruszania przez udostępniane oraz strumieniowane transmisje multimedialne Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Administrator Serwisu ma prawo niezwłocznie usunąć powyższe naruszenie wszelkimi dostępnymi sposobami,

9.       Użytkownik zgodnie z postanowieniami określonymi w §3 art. 5 oraz art.6 ma możliwość skorzystania z procedury zgłaszania naruszeń prawa.

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.       Układ treści zawarty na stronach Serwisu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2.       Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują  na stronie Serwisu Internetowego podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3.       Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Serwisu Internetowego Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4.       Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych  w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.       Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Właściciela Serwisu oraz Użytkownika, Umowy.

3.       Właściciel Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn.  Właściciel Serwisu zobowiązuje się do udostępniania informacji o zmianach Regulaminu w formie komunikatu wystosowanego do Użytkowników. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z Serwisu Internetowego i niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o odstąpieniu drogą mailową od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną.

4.       Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem. Użytkownik ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.

5.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2019 roku do odwołania.